Mở đầu bài thuyết trình như thế nào?

Bạn phải thực hiện 1 bài thuyết trình cho các nhân vật VIP của khách hàng, bạn sẽ mở đầu chúng như thế nào để có kết quả tốt nhất.

Hãy thử xem bài quiz sau:

What’s the Best Opening Remark?

http://blogs.bnet.com/salesmachine/?p=5030&tag=nl.e808

Advertisements